Miranda van der Molen
Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding
Emmen


Coachingsovereenkomst Contempla Coaching

voor particulieren

 

Naam cliënt: ………………………

Aanleiding

De meest directe aanleiding voor jou om dit coachingstraject in te gaan is …………………………………………………………………………………………………………

Uitgangspunten voor coaching

De coaching die ik aanbied bestaat uit een samenhangend pakket aan gesprekken en opdrachten, zoals weergegeven in het Werkboek Koersonderzoek. Het op een zinvolle en juiste manier uitwerken van dit Koersonderzoek neemt minimaal 7 gesprekken in beslag (exclusief eerste kennismakingsgesprek). Het Koersonderzoek is valide en kan zeer veel zinvolle inzichten opleveren. Of en in hoeverre dat gebeurt, is in grote mate afhankelijk van de inzet, het reflecterend vermogen en de openheid van de cliënt.

In het kennismakingsgesprek en het eerste coachingsgesprek zullen we zo helder mogelijk je coachingsvragen en leerdoelen formuleren. Vooraf kan ik als coach geen enkele garantie geven of een vooraf gewenst doel of resultaat zal worden behaald.

Als coach schep ik voorwaarden en werk ik op basis van wederzijds commitment. Doel van de coaching is dat jij als gecoachte het beste uit jezelf haalt en jouw zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen zich verhoogt met als effect betere resultaten.

De nadruk ligt dus primair op het zelf leren, zelf sturen en zelf oplossen en niet op inhoudelijke resultaten. Je verhoogde zelfsturing zal op de lange termijn ten goede dienen te komen aan de inhoudelijke resultaten in je werk of in je leven. Het is jouw verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen en om daar waar zinvol de gewenste resultaten tussentijds bij te stellen.

Coaching kan gaan over specifieke persoonlijke projecten, zakelijke successen of algemene omstandigheden in jouw leven of jouw werk. Coaching is geen advisering of therapie.

Werkwijze

In de coachingsgesprekken zullen jouw actuele werk- of levenservaringen (casus) centraal staan. We zullen deze uitdiepen en vervolgens bezien welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor kunnen zorgen dat je effectiever en plezieriger met situaties kunt omgaan.

Op basis van reflectie op jouw handelen zul je doelbewust en wellicht vanuit nieuwe invalshoeken, actief aan de slag gaan met het geleerde in de situaties die zich voordoen in je leven of je werk. Naast de casus zullen we jouw wijze van reageren tijdens de coachingsbijeenkomsten als leermateriaal gebruiken. Waar zinvol zullen we aanvullende theorie gebruiken in de vorm van modellen, literatuur en hand-outs.

Je mag van mij als coach verwachten dat ik;

  • je zal helpen om je vragen te identificeren en te verhelderen,
  • aandacht zal besteden aan waardenverduidelijking,
  • jou zal aanzetten tot het plannen van actie,
  • je gedragspatronen zal identificeren en ter discussie stellen,
  • verhelderende vragen zal stellen en

Tijdens de coaching zal ik aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. Je kunt rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken.

Wederzijdse verantwoordelijkheden

Als coach ben ik mede verantwoordelijk voor het creëren van een bevorderend en veilig leerklimaat. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het behalen van de gewenste resultaten. Daar waar je dit nalaat of dit steeds vanuit niet effectieve oude opvattingen en gedragingen doet, zal ik je hiermee confronteren.

Daar waar je mijn houding, werkwijze of interventies niet als bevorderend ervaart, zal jij dat aangeven.

Ik werk volgens de gedragscodes van de NOBCO en NOLOC.

Vertrouwelijkheid

Ik als coach, beloof je dat alle informatie die je mij toevertrouwt strikt vertrouwelijk behandeld wordt.

 

Praktische afspraken

Als coach vind ik het belangrijk dat het gesprek op de afgesproken tijd kan beginnen. Indien de cliënt later komt, gaat deze tijd helaas af van de ingeplande gesprekstijd.

De cliënt conformeert zich er aan de opdrachten thuis zo goed als mogelijk te doen. Als er problemen zijn bij het maken van een afgesproken opdracht, kan tussentijds via email of telefoon worden overlegd met de coach. De opdrachten dienen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het eerstvolgende gesprek bij de coach binnen te zijn (via email). Na elk coachingsgesprek schrijft de cliënt een reflectieverslag en mailt dit aan de coach uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het volgende gesprek.

Bij het onvoldoende maken van de opdrachten of het te laat indienen van de opdrachten is het mogelijk dat het gesprek van de kant van de coach wordt uitgesteld. De coach is dan immers onvoldoende materiaal en tijd geboden om het gesprek op een zinvolle manier voor te bereiden.

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de inspanningsverplichting door de cliënt kan de coachingsovereenkomst door de coach worden ontbonden.

De coach voorziet de schriftelijke opdrachten en de reflectieverslagen van opmerkingen en bespreekt deze zo nodig met de cliënt in de gesprekken.

Het voortijdig ontbinden van de coachingsovereenkomst door cliënt of coach is pas mogelijk nadat eerst een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden. Hierin wordt verhelderd wat de motieven zijn voor beëindiging en worden mogelijkheden onderzocht om het traject alsnog te vervolgen. Zowel coach als cliënt hebben een opzegtermijn van 14 dagen.

Zakelijke afspraken

Deze overeenkomst tussen Miranda van der Molen, coach, en ………………………….., cliënt  zal aanvangen op …………. en minstens ……… gesprekken van 1 ½uur omvatten.

Tarieven:

Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Voor losse (job)coachinggesprekken wordt een investering gevraagd van 66,00 euro per uur, exclusief 21% BTW (79,86 euro incl BTW). De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur.
Voor het totale Koersonderzoek van 7 gesprekken wordt 675 euro gevraagd (voor 10,5 uur gesprekstijd), excl. BTW (816,75 euro incl. BTW). De voorwaarde voor de hierin verwerkte korting is betaling in één termijn, voorafgaand aan het eerste gesprek (als na het kennismakingsgesprek wederzijds is besloten tot het aangaan van de coachingsovereenkomst).
Voor een jobcoachingstraject van 4 gesprekken wordt een investering van 385 euro gevraagd (voor 6 uur gesprekstijd), exclusief BTW (465,85 euro incl. BTW).

E-coaching:

Bij e-coaching is het intakegesprek telefonisch en eveneens vrijblijvend en kosteloos.

Het Koersonderzoek via e-coaching is eveneens opgedeeld in 7 delen. Voor elk onderdeel wordt vooraf een investering van 45 euro gevraagd, excl. BTW.

Het gehele Koersonderzoek via e-coaching bedraagt 315 euro, exclusief BTW (381,15 euro incl. BTW).


Tarieven geldig vanaf 1 oktober 2017.

De tarieven kunnen op 1 januari en op 1 oktober van elk jaar worden aangepast.


Een gepland coachingsgesprek kan alleen 24 uur van te voren kosteloos verzet of geannuleerd worden. Indien dit later gebeurt, worden de gesprekskosten in rekening gebracht.

In het uurtarief van de coach is ook de voorbereidingstijd en de verslaglegging achteraf verwerkt.

Na het afgesproken aantal gesprekken vindt een (tussentijdse) evaluatie plaats aan de hand waarvan gekeken wordt of en met hoeveel gesprekken het coachingstraject wordt verlengd. Onze handtekeningen onder deze overeenkomst geven aan dat wij volledig op de hoogte zijn van en het eens zijn met de bovenstaande informatie.

 

 

Plaats en datum:                                                                   Plaats en datum:

 

…………………………………………..                            ………………………………………………..

 

Handtekening coach:                                                           Handtekening cliënt:

 

 

…………………………………………..                            ………………………………………………..